RECENZE

 

Hortfund der altbronzezeitlichen Dolche

 

Roku 1999 vyšla z pera Gordana Divaca a Zbyňka Sedláčka publikace z řady suplement Fontes archeologici pragenses nesoucí název Hortfund der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6-Suchdol.

Jak se autoři zmiňují v úvodu, nápad popsat znovu tento významný depot se zrodil při příležitosti mezinárodní výstavy Gods and Heroes of the Bronze AgeEurope et the time of Ulysses v Kodani (1998).

Publikace je dělena na 8 kapitol.

V úvodu, jak už jsem se zmiňovala, autoři vysvětlují, proč se odhodlali k novému zpracování tohoto známého nálezu.

V kapitole druhé, která nese název Hortfund und Fundumstände (Depot a nálezové okolnosti), je celý depot představen a označen inventárními čísly. Osobně za velmi zajímavou pasáž pokládám zmínky o těžce určitelném místě nálezu, což způsobilo nejednotné nazývání lokality. Někde se lokalita představuje pod názvem Kozí Hřbety, katastr Horoměřice, či Horoměřice u Únětic, jinde se objeví Horoměřice-Kozí Hřbety u Prahy… I když je zmíněn také přesný popis místa nálezu z práce Z.Farkače (1976), kde se mluví o skalní průrvě, v níž měl být poklad uschován, je zřejmé, že dnešní krajina se od krajiny v roce 1928 (rok nálezu) znatelně liší.

Ve třetí kapitole nazvané Dokumentation und Beschreibung der Gegenstände (Dokumentace a popis předmětů) se autoři věnují dokumentaci a podrobnému popisu jednotlivých bronzových předmětů. Uvádějí jejich přesné rozměry, hmotnost, stav koroze… Největší pozornost je věnována dýce s inventárním číslem 37 493 s dutou a jantarem vykládanou rukojetí a bronzové pochvě (inventární číslo 37 495). Zmiňována dýka se zdá být světovým unikátem. Toto stanovisko uvádějí autoři v podkapitolce (Analogien), která je přiřazena ke každému předmětu z depotu. Jde o výčet analogických nálezů z celé Evropy i s odkazy na literaturu. Čtenář se pak na několika stránkách může podívat také na vyobrazení hledaných analogií. Pro představu o podobě starobronzových dýk s litou rukojetí tyto obrázky jistě stačí.

Ve čtvrté kapitole nazvané Schlussfolgerungen (Závěr) je sděleno, co bylo cílem studie a je tu zdůrazněna potřeba napravit nedostatečnou informovanost ohledně bronzových předmětů únětické kultury. Do čtvrté kapitoly taktéž patří exkurz za únětickým sběratelem Gustavem Jenčem. Je pěkné, že tu autoři vzpomínají na tamního sběratele, ale dle mého názoru měl být jeho osobnostní profil buď na úplném začátku nebo úplném konci publikace (či v jiné knize). Umístění této vzpomínky na dvacátou stranu působí poměrně rušivým dojmem.

Pátá až sedmá kapitola se týká chemických a fyzikálních rozborů jednotlivých dýk.

V páté kapitole Analysen zur Zusammensetzung der Metalle altbrobzezeitlicher Dolche von Praha 6-Suchdol je pozornost zaměřena na složení kovu. Obecně jsou zde představeny dvě analýzy – neutronová aktivační (NAA) a rentgenfluorescenčníanalýza (RFA). V úvodu je nastíněna problematika dalšího odběru materiálu pro NAA v důsledku předešlých zkoumání v rámci programu SAM a tím pádem zdůvodnění, proč dostala ve větší míře přednost  RFA. Výsledky obou (+ srovnání s výsledky v programu SAM) jsou pak přehledně shrnuty v tabulce č.2 na straně 29.

Šestá kapitola Information über die physikochemische Untersuchung der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6-Suchdol und über die vorgenommene Konzervierung se zabývá dalšími měřeními a zkoumáním některých dýk, převážně pak výplně rukojeti dýky s dutou prolamovanou rukojetí, pomocí dalších metod jako elementární analýza, infračervená spektroskopie, sledování bodu tání tohoto materiálu atd. O výsledcích se pak čtenář dozvídá jak v textové podobě, tak v podobě grafické a tabulkové v rámci následující kapitoly, kam jsou zařazeny přílohy (Beilagen).

Za poslední přílohou následuje oddíl tabulek a map, které čtenáře seznamují se situací na Kozích hřbetech a s podrobnými nákresy všech předmětů v depotu. Nejzajímavější jsou tabulky XII – XVIII, kde jsou umístěny detailní fotografie částí dýk a rentgenové snímky celých předmětů. Velmi estetické jsou tabulky XIV a XV, na nichž se představuje depot v celé své kráse a které jsou vlastně jedinou kompletní ukázkou nalezeného depozita. Myslím, že takovýchto souhrnných fotografií by měla publikace pro lepší představivost obsahovat trochu více.

Celkově je ale kniha velmi zdařilá a moderní, obsahuje mnoho barevných snímků a poměrně přehlednou textovou část. Nebylo by špatné, kdyby se všechny naše významnější depoty dočkaly podobného zpracování.